Behandelovereenkomst

Volledige naam cliënt: ………………………………………………………………………………………………….

Volledige naam CAT-therapeut:

Door dit document te ondertekenen, erkennen CAT-therapeut en cliënt dat: 

– De cliënt in behandeling gaat bij de CAT-therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven
– De cliënt op de hoogte is van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de CAT-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)
– De CAT-therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
– Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
– Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
– Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut beëindigt
– De behandeling door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet
– De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de CAT- therapeut gevoerde geschilleninstantie
– Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en CAT-therapeut; contant, per pin per consult etc. De cliënt ontvangt een declaratienota van de CAT-therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid
– De cliënt op de hoogte is van het feit dat de CAT-therapeut een cliëntdossier bijhoudt
– De CAT-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur
– De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is
– De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en de CAT- therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak 

Aansprakelijkheid 

  1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Healthy4Life niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Healthy4Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
  2.  Elke aansprakelijkheid van Healthy4Life voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 
  3. Is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Healthy4Life zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen. 

Datum:………………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening CAT-therapeut:

Handtekening cliënt: